Aprobat

la adunarea generală

a Asociaţiei AAPM

pe data de 20.09.2011.

Completat la adunarea generală

pe data de 28.01.2016.

CODUL ETIC AL ASOCIAŢIEI AGENŢIILOR DE PUBLICITATE «ААРМ»

Noi, membrii ai Asociaţiei Agenţiilor de Publicitate «ААРМ», recunoscând independenţa şi valoarea fiecărei companii şi respectând dreptul ei de a-şi impune opinia diferită de opinia altor membri ai Asociaţiei, fiind conştienţi de responsabilitatea pe care o asumăm, intrând în Asociaţia, ne asumăm benevol obligaţia de a respecta în activitatea noastră următoarele clauze fundamentale stipulate în prezentul Cod Etic.

PREFAŢĂ

Asociaţia Agenţiilor de Publicitate «ААРМ» (în continuare – Asociaţia) – este o uniune liber consimţită a companiilor de publicitate, producătorilor şi difuzorilor de publicitate, precum şi celorlalţi participanţi ai ramurii publicitare.

Misiunea Asociaţiei: crearea condiţiilor prielnice pentru dezvoltarea publicităţii în Republica Moldova şi participarea la formarea unei politici de stat întemeiate care ar influenţa în mod pozitiv asupra domeniului de publicitate în general. În scopul de a-şi îndeplini misiunea, activând în baza Statutului, Asociaţia adoptă prezentul Cod Etic.

SCOPURI ŞI PRINCIPII DE ETICĂ ALE MEMBRILOR ААРМ

1.1.Scopul acestui Cod Etic constă în:

–   manifestarea devotamentului membrilor ААРМ faţă de cele mai înalte standarde ale comportamentului etic

–   ridicarea nivelului eticii după care se vor conduce ceilalţi participanţi ai ramurii publicitare

1.2. Etica nu se reduce numai la respectarea cerinţelor legislaţiei.

1.3.  Respectarea normelor stipulate în Codul Etic al Asociaţiei este obligatorie pentru toate organizaţiile care fac parte din Asociaţia şi vizează pe toţi lucrătorii acestor companii.

1.4. Asociaţia se conduce după următoarele principii ale eticii:

– Onestitate

– Bună-credinţă

– Corectitudine

– Transparenţă

1.5. Desfăşurându-şi activitatea Asociaţia:

– Respectă normele legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, precum şi normele general acceptate ale dreptului internaţional;

– Respectă drepturile omului;

– Respectă prevederile Ghidului pentru evaluarea sexismului în publicitate pentru neadmiterea şi/sau prevenirea în comunicarea publicitară decriminarea după gen.

PREVEDERI PRINCIPALE ALE CODULUI ETIC AL MEMBRILOR ААРМ PRIVIND RELAŢIILE DINTRE ASOCIAŢIA ŞI PERSOANELE INTERESATE

Standardele etice ale Asociaţiei reglementează următoarele domenii de bază ale relaţiilor: relaţii dintre membrii Asociaţiei, colegii şi partenerii, clienţii, organele de stat şi societatea.

2.1..    Relaţii cu ceilalţi membri ai Asociaţiei

Membrii Asociaţiei îşi asumă următoarele obligaţii:

2.1.1. Să-şi nu exprime în public punctul de vedere în numele ААРМ privind aprecierea activităţii colegilor, dacă astfel de apreciere nu a fost expusă în calitate de poziţie oficială a ААРМ.  Să efectueze rating-uri şi celelalte procedee de evaluare exclusiv conform sistemului unic, aprobat de ААРМ.

2.1.2. Să trateze cu respect ceilalţi membri ai Asociaţiei;

2.1.3. Să sprijine unii pe alţii în cadrul comunităţii şi în mass-media. Să sprijine orice relaţii reciproce constructive dintre organizaţiile Asociaţiei, proiecte şi activităţi comune în cadrul Asociaţiei;

2.1.4. Să se conducă după principiul de egalitate în cadrul Asociaţiei;

2.1.5. Să recunoască, să respecte şi să sporească autoritatea Consiliului Asociaţiei;

2.1.6. Să-şi îndeplinească obligaţiile asumate privind activitatea Asociaţiei. Să respecte caracterul deschis al informaţiei despre obligaţiile asumate şi răspunsurile la întrebările parvenite de la membrii Asociaţiei;

2.1.7. Să-şi construiască relaţii bazându-se pe respect, încredere, tact şi bunăvoinţă. Să nu accepte concurenţa necinstită. Concurenţa se recunoaşte ca fiind necinstită atunci când se foloseşte informaţia personală, care nu se referă la profilul activităţii sau care a fost obţinută cu ajutorul unui insider.

2.1.8. Să-şi perfecţioneze permanent cunoştinţele şi abilităţile profesionale, inclusiv prin schimb de experienţă cu colegii;

2.1.9. Să nu întreprindă acţiuni care sunt îndreptate spre însuşirea proprietăţii informaţionale şi intelectuale a concurenţilor – membrilor Asociaţiei, chiar dacă obiectele acestei proprietăţi au fost deschise accesului public.

2.1.10. Să informeze Consiliul Asociaţiei despre cazurile unei concurenţe necinstite între membrii Asociaţiei. Consiliul Asociaţiei poate supune aceste precedente unor dezbateri în cadrul adunării generale a membrilor Asociaţiei;

2.1.11.  Să se străduiască să soluţioneze în cadrul Asociaţiei situaţii de conflict între companiile – membre ale Asociaţiei.

2.2.       Relaţii cu colegii şi partenerii de afaceri

2.2.1. Membrii Asociaţiei sunt siguri că relaţiile lor de lungă durată cu partenerii de afaceri (furnizori, mass-media, etc.), bazate pe încredere reciprocă, respect şi onestitate sunt chezăşia succesului.

2.2.2. Asociaţia îndeamnă partenerii săi de afaceri să respecte normele eticii stabilite în cadrul Asociaţiei.

2.3.       Relaţii cu clienţii

2.3.1. Satisfacerea necesităţilor clienţilor reprezintă o sarcină primordială a membrilor  Asociaţiei. Membrii Asociaţiei se străduiesc să ofere servicii la cel mai înalt nivel de calitate posibil;

2.3.2. Membrii Asociaţiei îşi îndeplinesc obligaţiile contractuale şi îşi preţuiesc relaţiile de afaceri;

2.3.3.  Membrii Asociaţiei asigură confidenţialitatea informaţiei pe care o primesc de la clienţii săi, nu admit divulgarea informaţiei care ar putea cauza prejudicii clientului.

2.4.       Relaţii cu organele de stat

Membrii Asociaţiei se străduiesc să stabilească şi să menţină cu organele de stat relaţii bazate pe etică.

2.5.       Relaţii cu societatea

2.5.1. Asociaţia se consideră ca fiind un element integrant al mediului social, în care ea activează şi cu care se străduieşte să stabilească relaţii solide, bazate pe principii de respect, încredere, onestitate şi dreptate.

2.5.2. Membrii Asociaţiei îşi asumă responsabilitatea pentru formarea şi păstrarea unei atitudini respectuoase faţă de profesia sa, faţă de membrii Asociaţiei, colegii şi clienţii.

PROMOVAREA PROFESIEI

Pentru promovarea profesiei şi crearea unei imagini pozitive a publicităţii  membrii Asociaţiei î-şi asumă următoarele obligaţii:

3.1. Să contribuie la formarea unei opinii publice pozitive despre afaceri publicitare. Să explice clienţilor, reprezentanţilor mass-media şi societăţii esenţa socială şi etică a publicităţii;

3.2. Să se pronunţe corect în mass-media în numele Asociaţiei. În cazul în care un membru al Asociaţiei are opinia sa personală despre un caz controversat, şi nu a discutat această opinie în mod anticipat cu ceilalţi membri, el î-şi va exprima părerea în mass-media numai ca fiind părerea lui personală, fără referire la Asociaţie;

3.3. Să nu întreprindă acţiuni, rezultatul cărora ar putea să afecteze reputaţia profesională a colegilor din Asociaţia.

SANCŢIUNI APLICATE INFRACTORILOR CODULUI ETIC

4.1. Încălcarea normelor acestui Cod Etic poate servi drept temei pentru examinarea situaţiei create în cadrul unei şedinţe a Consiliului Asociaţiei, care ulterior este în drept să supună discuţiilor această chestiune în cadrul Adunării generale a membrilor Asociaţiei, cu aplicarea ulterioară a sancţiunilor infractorului, până şi excluderea lui din rândul membrilor Asociaţiei, precum şi mediatizarea acestui fapt.

4.2. Încălcarea normelor prezentului Cod Etic de o organizaţie – membru al Asociaţiei, de un angajat al companiei – membru al Asociaţiei are drept consecinţă adresarea fondatorului sau conducătorului acestei companii unei propuneri privind aplicarea angajatului respectiv sancţiunilor disciplinare pentru a exclude în viitor astfel incidente.

4.3. Clienţii î-şi pot adresa Consiliului Asociaţiei reclamaţii privind comportamentul de rea-credinţă a membrilor Asociaţiei şi pot obţine în mod garantat o reacţie operativă şi obiectivă din partea Asociaţiei la comportamentul lipsit de etică al oricărui membru al Asociaţiei.

4.4. Întrebările pot fi adresate Asociaţiei:

– prin e-mail la adresa: aapmoldova@gmail.com

– prin poşta la adresa juridică a Asociaţiei: str. Gh.Tudor, 2B, mun. Chişinău, MD-2028

– prin fax: (+373 22) 73-77-90

DISPOZIŢII FINALE

5.1. Membrii Asociaţiei recunosc şi respectă Statutul şi Codul Etic al Asociaţiei.

5.2. Membrii Asociaţiei î-şi asumă obligaţia de a promova normele etice expuse mai sus în cadrul mediului profesional, precum şi în cadrul comunităţii de afaceri în general.

5.3.  Prezentul Cod Etic poate fi revizuit şi perfecţionat. De asemenea el este afişat pe pagina web a Asociaţiei www.aapm.md şi poate fi accesat de orice persoană interesată.